See English Version

محورهای کنفرانس

محورهای علمی

 

آسیب پذیری

 • ارزیابی تاب آوری در برابر مخاطرات چندگانه
 • روشهای ارزیابی سریع آسیب پذیری
 • استراتژی های کاهش مخاطرات ثانویه
 • مطالعات ساختگاه و ژئوتکنیک بر مبنای مخاطرات
 • شتاب نگاشت

 

عناصر سازه ای

 • ملاحظات طراحی برای بهبود تاب آوری
 • طراحی مقاوم سازی سازه ها
 • تکنولوژی های نوین مقاوم سازی
 • ملاحظات سازه ای در بیمارستان ها برای رسیدن به عملکرد بی وقفه (IO)

 

اجزاء غیرسازه ای

 • کاهش مخاطرات غیرسازه ای
 • بهسازی لرزه ای اجزاء غیرسازه ای ساختمان و تجهیزات
 • الزامات آزمودن ملحقات غیرسازه ای
 • ملاحظات جزئیات معماری، سازه، برق و مکانیک
 • ملاحظات غیرسازه ای در بیمارستان ها برای رسیدن به عملکرد بی وقفه (IO)

 

ساخت و مسائل اجرایی

 • ملاحظات ساخت و اجرا جهت بهبود تاب آوری
 • تضمین و کنترل کیفیت در پروژه های مقاوم سازی
 • روشهای برآورد زمان و هزینه پروژه های مقاوم سازی
 • چالش های اجرایی و اهمیت سیستم­های کنترل و نظارت

 

تاب آوری در معماری و شهرسازی

 • ملاحظات امکانسنجی و مکان یابی
 • آمایش سرزمینی
 • الگوهای طراحی بیمارستان­های تاب آور
 • تاب آوری مراکز های حیاتی در مقیاس شهری
 • طراحی مراکز حیاتی تاب آور در برابر تغییرات اقلیمی
 • دید شبکه ای به بیمارستان ها
 • نگاه سیستمی به شبکه مراکز حیاتی
 • توزیع مکانی مناسب و متوازن در مقیاس ناحیه ای و شهری
 • مقیاس دسترسی پذیری در بافت های شهری در زمان وقوع بحران

 

مدیریت ریسک سوانح و موضوعات عملکردی و نهادی

 • ابعاد عملکردی مراکز حیاتی در صورت بروز سانحه
 • برنامه ریزی و آمادگی
 • پایگاه های اطلاعاتی و یکپارچگی اطلاعات در سوانح
 • توزیع تجهیزات و توزیع تخصص ها
 • متناسب سازی تجهیزات درمانی وارداتی در برابر سوانح
 • کنترل ازدحام جمعیت در مراکز حیاتی پس از سوانح
 • انتقال برنامه ریزی شده بیماران پس از سانحه
 • بهبود ساختارها، نهادها و ظرفیت سازی برای رسیدن به مراکز حیاتی تاب آور

 

موضوعات اقتصادی

 • شهرک های سلامت
 • اصلاحات در نظام سلامت
 • ارزیابی اقتصادی سوانح
 • برنامه ریزی مالی برای بهبود تاب آوری سازه های حیاتی
 • تهیه برنامه های سرمایه گذاری طولانی مدت برای ارتقاء تاب آوری بیمارستان ها
 • تحلیل هزینه فایده گزینه های مقاوم سازی یا نوسازی
 • مشارکت بخش های عمومی و خصوصی (PPP) در ساخت و مقاوم سازی بیمارستان های تاب آور

 

موضوعات اجتماعی

 • بهبود تاب آوری مبتنی بر مشارکت اجتماعی
 • روش های بسیج عموم در هنگام بحران برای کمک به بیمارستان­ها
 • سیستم تقسیم کار اجتماعی

 

پدافند غیرعامل

 • هوشمند سازی بیمارستان ها
 • مقاومت مراکز حیاتی در برابر تهدیدهای سایبری

 

مسائل مدیریتی و حقوقی

 • مدیریت پروژه­های تاب آور
 • تخمین زمان و هزینه پروژه های مقاوم سازی
 • شرح خدمات همسان برای پروژه های مقاوم سازی مراکز حیاتی
 • تناقضات قوانین و مسائل حقوقی ؟؟؟ مراکز تاب­آور
 • خلاء قانونی در شهرسازی و تغییر کاربری
 • شرایط عمومی پیمان در شرایط بحران
 • حقوق ساخت و آثار حقوقی

 

ابزارها و فناوری اطلاعات

 • استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در بهبود تاب آوری بناها
 • نقش سامانه اطلاعات جغرافیایی در بهبود تاب آوری شهری

 

الزامات ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) در بیمارستان ها و مراکز حیاتی

 • ایمنی برق و تأسیسات مکانیکی با رویکرد حفاظت در سوانح
 • برنامه واکنش در شرایط اضطراری
 • ایمنی بیمار در سوانح
 • ملاحظات محیط زیستی پس از بروز سوانح طبیعی