See English Version

تعرفه نمایشگاه

 

 

___________________________________________________________________________

 

 

توجه:

 

  • به مبالغ فوق 9 درصد ارزش افزوده و هزینه خدمات نمایشگاهی مانند برق غرفه و... اضافه می شود.
  • به مشارکت کنندگان در این سطح، بسته خدمات ویژه ارائه می شود. خدمات ویژه شامل:
    • اولویت در جانمایی غرفه ها
    • درج آگهی ها و معرفی فرصت های شغلی در بخش ویژه همکاری با شرکت ها
    • حضور مدیران شرکتها و سازمان ها در نشست های خبری به عنوان میهمان ویژه