See English Version

اهداف برگزاری

 

  • ارتقاء ظرفیت و دانش مهندسان و معماران در زمینه تاب آوری مراکز درمانی و مراکز حیاتی در ایران
  • افزایش دانش مخاطبان در رابطه با مفهوم تاب آوری
  • دریافت پیشرفتھای اخیر در زمینه طراحی و  ساخت مراکز درمانی و مراکز حیاتی تاب آور
  • مطلع کردن مخاطبان درباره فرآیندھای ارزیابی، تحلیل مهندسی، مقاوم سازی، تعمیر و نگهداری و مدیریت مراکز درمانی و مراکز حیاتی